Op alle overeenkomsten met Maffe.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.

 • De kosten voor versturen worden automatisch bijgeteld.
 • Prijzen die op deze website zijn genoemd zijn onder voorbehoud.
 • Let op: Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening, zal de borduur-opdracht worden uitgevoerd en de bestelling worden geleverd.

Betaling (2 mogelijkheden)

 • Paypal;
 • Tikkie.

De levering

 • Wij doen ons best om de bestellingen via de webshop, welke zijn betaald, binnen 3 à 4 werkdagen bij u aan huis te hebben. Mocht het eventueel toch langer duren, wordt u hierover geïnformeerd. Uitzondering zijn vakanties, die altijd duidelijk worden aangegeven. Op de hoofdpagina staat vermeld wanneer er niet wordt geleverd, levering zal na de vakantie zijn.

Privacy

 • Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Maffe gebruikt.
 • Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken.
 • Het door u geleverde materiaal wordt conform gemaakte afspraken ofwel retour gegeven aan het einde van de opdracht dan wel bewaard of vernietigd door Maffe.

Overmacht

 • Indien Maffe door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.
 • Indien de overmacht toestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.

Afwikkeling van geschillen

 • Op alle overeenkomsten met Maffe is het Nederlands recht van toepassing.
 • Indien Maffe aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Maffe nimmer aansprakelijk.

Eigendomsvoorbehoud

 • Maffe blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment van de koopprijs volledig is voldaan.
  Deze mogen dan ook niet aan derde worden verstrekt zolang de betaling niet is voldaan.

Acceptatie algemene voorwaarden

 • Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Copyright 2023 © Maffe.nl. Alle rechten voorbehouden.
 • Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, materiaal dat zich op de Maffe.nl website bevindt,  te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
  Als u wel foto’s van de Maffe op uw site heeft staan en wij constateren dat, zal u aansprakelijk worden gesteld en zal er gepaste actie worden ondernomen. Wij doen hier altijd aangifte van.